Privacyverklaring

 

Massage Moves verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hoe wij dat doen staat beschreven in onze privacyverklaring.

Mevr. L. van Miltenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Massage Moves en is te bereiken via info@massagemoves.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is mevrouw L. van Miltenburg, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63959135

 

  • Doel van verwerking persoonsgegevens

Massage Moves gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je ons jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Massafe Moves gebruikt deze persoonsgegevens alleen in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Zonder jouw toestemming delen wij je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

  • Cookies

Massage Moves gebruikt alleen functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden alleen met een puur technische functionaliteit gebruikt. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massage Moves en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@massagemoves.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dit kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massage Moves neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@massagemoves.nl

 

  • Bewaartermijnen

Massage Moves bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

  • Rechten betrokkene

Massage Moves respecteert jouw privacyrechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen op info@massagemoves.nl